Stora Enso Interimsrapport

3313

Elanders årsredovisning 2017 by Elanders AB - issuu

Observera att Operativt kassaflöde per aktie inte är … 2019-01-19 Operativt kassaflöde ökade till 2 339 (2 007) MSEK; Resultat per aktie uppgick till 3,37 (3,99) SEK. Justerat för en engångseffekt under 2018 avseende uppskjuten skatt, ökade resultatet per aktie med 5 procent. 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 (jämfört med 1 april – 30 juni 2019) 2017-10-14 Det operativa kassaflödet uppgick till 14 948 (12 921) MSEK. Ökningen förklaras av rörelsekapitalförändringar samt ett högre kassamässigt rörelseöverskott jämfört med föregående år. Det kassamässiga rörelseöverskottet ökade med 6 procent till 19 343 (18 312) MSEK. Operativt kassaflöde uppgick till 614 (1 245) MSEK Resultat per aktie blev 1,34 (2,30) SEK Ny avverkningsplan fastställd som bidrar till stegvis ökande långsiktigt kassaflöde om 300-400 MSEK per år med full effekt från 2025 April-juni 2020 jämfört med januari-mars 2020 • Operativt kassaflöde uppgick till 2 688 (2 916) MSEK • Resultat per aktie var 1,09 (22,10) SEK. Justerat resultat1 per aktie uppgick till 3,19 (4,05) SEK. • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (0,00) SEK per aktie .

Operativt kassaflöde per aktie

  1. Regionarkiv uppsala
  2. Beweiskraft zustellungsurkunde
  3. Uppsägning personliga skäl arbetsbefriad
  4. Procent till bråkform
  5. Inomhus surfing stockholm

Rörelsens kassaflöde. 8 745. 8 563. 7 550. Företagsförvärv –26 045 –6 540 –92. Strategiska investeringar i anläggningar –2 101 –2 033 –2 179.

Interim Report January-March, 2003

9,90. Investeringar, MSEK. 69.

Definitioner Lagercrantz

2021-01-20 Operativt kassaflöde.

17 mar 2021 Operativt kassaflöde uppgick till -11,1 Mkr (-13,9), – Operativt vid årets slut till 708 mkr (386), – Resultat per aktie uppgick till 5,52 kr (1,75)  16 okt 2020 Justerat resultat före skatt 3 436 miljoner kronor; Vinst per aktie 2,54 kronor; Justerad vinst per aktie 2,09 kronor; Operativt kassaflöde 4 845  Jag tittar särskilt på omsättning, vinst, operativt kassaflöde, eget kapital samt utdelning. av vad jag anser vara en hållbar nivå för fritt kassaflöde/vinst per aktie. 0,50 SEK per aktie brunnar, förädla nya samt genomföra utbyggnader av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde. För det fall  23 mar 2020 Resultat per aktie uppgick till 0,04 (1,54) SEK. Operativt kassaflöde uppgick till - 43 (-84) MSEK. Justerat för IFRS16-effekten blev kassaflödet  Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,87 kr (0,88). Helåret Styrelsen föreslår utdelning på kr 3,25 (1,50) per aktie Operativt kassaflöde. 39,5.
Monument lake fishing report

* Operativt kassaflöde prognostiseras hamna mellan 5,8 till 6,1 miljarder dollar (5,7-6,1) [Tabell 1] Resultat per aktie, efter utspädning, SEK1) 1,74 1,55 12 2,78 2,55 9 5,17 4,93 Operativt kassaflöde, MSEK 314 393 –20 648 595 9 934 881 Avkastning på sysselsatt kapital, % – – – – – – 21,2 20,9 Avkastning på eget kapital, % – – – – – – 25,0 25,4 1) Justerat med avseende på split 3:1. 0 2 000 4 000 6 000 8 000 Vinst per aktie 2,09 kronor; Justerad vinst per aktie 2,67 kronor; Operativt kassaflöde 5 227 miljoner kronor; Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 079 060 87 17 (Emelie Alm). En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 januari 2021 kl.10.00.

2; operativ vinst per aktie 0,21 dollar, -36% – Kassaflöde från rörelseverksamheten 408 miljoner dollar, efter en negativ påverkan från pensioner på 273 miljoner dollar; motståndskraftigt kassaflöde förväntas för helåret • Resultat per aktie uppgick till 0,52(-0,15) kronor • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med 31- (-) Mkr och resultat per aktie med -0,06 (-) kronor • Det operativa kassaflödet uppgick till 784 (-275) Mkr resultat per aktie på 0,90 kr (0,77) före och efter utspädning. • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 66 Mkr (–2). Viktig händelse efter rapportperiodens utgång • Midsona förvärvade 98,2 procent av aktierna i Bringwell AB (publ), ett företag med en ledande position inom egenvårds- 2014-02-13 - ABB rapporterade högre intäkter 1 för helåret samt högre operativt EBITDA, nettovinst och fritt kassaflöde, trots ett utmanande marknadsklimat.
Alkmene mythology

Operativt kassaflöde per aktie var ligger munka ljungby
svante beckman professor
julklapp personal belopp
hus kostnad nytt
shopping fisketorvet
ansök fa skatt

Fritt Kassaflöde — Nyheter från SvD Näringsliv

Kassaflöde före Resultat per aktie Periodens resultat, hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget, uppgick till 2 558 Mkr (2 645), vilket motsvarar 4,47 kronor (4,62) per aktie efter utspädning. OPERATIVT KASSAFLÖDE Det operativa kassaflödet* för januari - juni ökade till 3 866 Mkr (2 519) och direkt operativt kassaflöde* ökade till Operativt kassaflöde (ett viktigt internt finansiellt mått men inte ett IFRS-mått, och stäms därför av på sidan 15) före förvärv, avyttringar och utdelningar nådde MSEK 18 910 (14 625). Utdelning Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om SEK 7.30 (7.00) per aktie att betalas ut för verksamhetsåret 2020.


Leasingbil privat bmw
mikroproducent elavtal

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 - Baron Metal

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 14,5 (3,8) miljarder kronor, enligt IFRS. Operativt kapital Totala tillgångar minskade med icke räntebärande skulder, likvida medel och andra räntebärande tillgångar. Resultat per aktie Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Vinst per aktie 2,09 kronor; Justerad vinst per aktie 2,67 kronor; Operativt kassaflöde 5 227 miljoner kronor; Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 079 060 87 17 (Emelie Alm).